reprezentowanie podatnika w postępowaniach
kontrolnych prowadzonych przez Urzędy
Skarbowe oraz Urzędy Celno-Skarbowe,

przygotowywanie opinii i memorandów
w zakresie prawa podatkowego,

doradztwo prawne w zakresie opodatkowania,

odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
lub Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego,

skargi na decyzje Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawach podatkowych,

skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w sprawach podatkowych,

doradztwo podatkowe w zakresie opodatkowania
czynności podatkiem od towarów i usług,

doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
przez przedsiębiorców,

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi
przychodów i rozchodów,

prowadzenie spraw odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błąd medyczny),

przeprowadzanie postępowań spadkowych,

sprawy rozwodowe i prawo rodzinne (separacja, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska),

windykacja należności,

opracowywanie opinii prawnych, konsultacje, porady,

reprezentacja klientów w negocjacjach, a także postępowaniach negocjacyjnych,

reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi – w procesach i postępowaniach nieprocesowych (sąd rejestrowy i wieczystoksięgowy),

wspólnoty mieszkaniowe

separacja,

rozwody,

podział majątku dorobkowego,

rozdzielność majątkowa małżonków,

sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie lub pozbawienie władzy
rodzicielskiej),

ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi,

przysposobienie,

alimentacja małżonków, rodziców,

dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy,

pomoc przy zawieraniu ugód,

pomoc w tworzeniu: regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia,

sporządzanie odwołań od decyzji ZUS,

pomoc w ustalaniu wysokości świadczeń, np. z tytułu wypadku przy pracy,

spory z ubezpieczycielami prywatnymi,

renty, emerytury.

negocjacje i obsługa prawna umów,

tworzenie i rejestrowanie nowych podmiotów prawnych (spółki, stowarzyszenia, fundacje),

pomoc w likwidacji lub łączeniu i przekształcaniu,

stała obsługa przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji),

postępowania upadłościowe i naprawcze,

weksle,

kompleksowa obsługa prawna firm.

reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),

zastępowanie przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym,

kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.

sporządzanie opinii, skarg i odwołań,

obrona w postępowaniach karno-skarbowych prowadzonych przez finansowe
organy dochodzenia tj. przez urzędy celno-skarbowe,

obrona w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję i
Prokuraturę w postępowaniu przed sądem karnym,

obrona w sprawach z oskarżenia prywatnego