reprezentowanie podatnika w postępowaniach
kontrolnych prowadzonych przez Urzędy
Skarbowe oraz Urzędy Celno-Skarbowe

Kancelaria Szczepańska Chwała może reprezentować podatnika podczas kontroli skarbowej. W razie zastrzeżeń lub obowiązku wyjaśnienia podatkowych kwestii warto zdecydować się na pełnomocnictwo. Ustanowienie naszej kancelarii na swojego reprezentanta sprawi, że będziemy Cię reprezentować podczas wszystkich czynności postępowania podatkowego, a w razie potrzeby złożymy odwołanie do organów drugiej instancji.

przygotowywanie opinii i memorandów
w zakresie prawa podatkowego

W obrębie usług naszej kancelarii znajduje się również sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego oraz memorandów informacyjnych, listów intencyjnych. Opinie mogą być sporządzane w trybie pilnym. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie umożliwiające przygotowanie mniej typowych memorandów dotyczących umów handlowych.

doradztwo prawne w zakresie opodatkowania

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie opodatkowania. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Planowanie i optymalizacja podatkowa w zarządzaniu firmą to element, który może zredukować obciążenia fiskalne i koszty prowadzonej działalności oraz zminimalizuje ryzyko.

odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
lub Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego

Jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Celno-Skarbowego wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz, to możesz złożyć odwołanie. Decyzja organu podatkowego może być błędna lub postępowanie przeprowadzono wadliwie. W takich sytuacjach nasza kancelaria przygotuje odwołanie do organu wyższej instancji.

skargi na decyzje Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawach podatkowych

Nie zgadasz się z decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, ale wyczerpały się już wszystkie środki, takie jak zażalenie lub odwołanie? Możesz dochodzić swoich praw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i wnieść skargę. Nasza kancelaria przygotuje i złoży taki dokument w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w sprawach podatkowych

Skarga kasacyjna powinna być zredagowana w sposób, który nie będzie budzić wątpliwości i nie da pola do wielu interpretacji. Przygotujemy i złożymy ten dokument w zgodzie z wytycznymi i aktualnymi przepisami. Wniesienie skargi kasacyjnej skieruje Twoją sprawę podatkową do sądu wyższej instancji – na szczeblu wojewódzkim lub w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

doradztwo podatkowe w zakresie opodatkowania
czynności podatkiem od towarów i usług

Prowadzimy doradztwo podatkowe dla czynnych podatników VAT. Jego zakres obejmuje między innymi zagadnienia podmiotów zwolnionych od podatku, wyjątków oraz modeli rozliczania VAT-u należnego i naliczonego. Ponadto podpowiadamy w zakresie weryfikacji podatnika zgłaszającego się do rejestru VAT, zwrotu VAT-u oraz mechanizmu split payment (tzw. podzielonej płatności).

doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
przez przedsiębiorców

Dla osób, które planują otworzenie własnej działalności gospodarczej, jedną z decyzji do podjęcia jest wybór formy opodatkowania. W obrębie tej usługi proponujemy doradztwo i pomoc w wyborze pomiędzy skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem i kartą podatkową. Zakres doradztwa obejmuje analizę zalet i wad każdej z tych metod, poziomu stawek podatkowych i ustalanie podstawy opodatkowania.

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi
przychodów i rozchodów

W związku ze wzmożoną kontrolą organów podatkowych z powodu coraz liczniejszych przypadków wyłudzeń VAT-u, każdy przedsiębiorca powinien skrupulatnie przejrzeć swoją dokumentację i skorygować ewentualne nieprawidłowości. Jeśli Urząd Skarbowy ma zastrzeżenia i żąda wyjaśnień w sprawie rozliczania VAT-u, to nasza kancelaria poprowadzi takie postępowanie. W razie kontroli należy udowodnić, że czynności dokumentowane fakturą faktycznie miały miejsce lub towary zostały rzeczywiście dostarczone.

prowadzenie spraw odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błąd medyczny)

W zakresie tej usługi nasza kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze różnego typu. Reprezentujemy osoby, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu i mogą domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty uzupełniającej. Prowadzimy sprawy ofiar błędu lekarskiego, które również mogą domagać się odszkodowania z tytułu strat finansowych poniesionych na leczenie, opiekę lub rehabilitację.

przeprowadzanie postępowań spadkowych

Nasza kancelaria przeprowadza postępowania spadkowe i dziedziczenia, zarówno u notariusza, jak i w sądzie. Prowadzimy sprawy umożliwiające uzyskanie potwierdzenia nabycia spadku, a także o podział spadku pomiędzy spadkobiercami. Jeżeli w postępowaniu spadkowym brakuje księgi wieczystej lub innych dokumentów, to ustalimy osobę, której przysługują prawa rzeczowe. Przeprowadzamy również postępowania regulujące stan prawny nieruchomości.

sprawy rozwodowe i prawo rodzinne (separacja, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska)

W obrębie prawa rodzinnego prowadzimy sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, uznanie dziecka, a także postępowania alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej. Możemy reprezentować powoda lub pozwanego w sprawie o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa. Ponadto prowadzimy postępowania związane z uznaniem, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa, również sprawy o kwestie opieki nad niepełnoletnim dzieckiem. Podejmujemy się spraw dotyczących podziału majątku – przeprowadzamy postępowanie sądowe, w którym ustalimy udział w majątku współmałżonków.

windykacja należności

Prowadzimy również usługi w zakresie windykacji należności i dochodzenia wierzytelności od dłużników w ramach windykacji przedsądowej lub sądowej. Należność można uzyskać pozasądowo, podczas postępowania sądowego lub egzekucyjnego (przy udziale komornika). W obrębie obsługi przez naszą kancelarię wchodzą negocjacje przedsądowe z dłużnikiem, przygotowanie wezwań do zapłaty oraz wniosków o wszczęcie mediacji lub z wezwaniem do ugody. Reprezentujemy klienta podczas sprawy sądowej oraz elektronicznego postępowania upominawczego. W celu ochrony interesów klienta przygotowujemy wniosek o zabezpieczenie roszczeń w razie niewypłacalności dłużnika.

reprezentacja klientów w negocjacjach, a także postępowaniach negocjacyjnych

Reprezentacja klientów w negocjacjach, a także postępowaniach negocjacyjnych
Podczas etapu przedsądowego reprezentujemy klientów w trakcie postępowania negocjacyjnego. Najczęściej są to sprawy o windykację należności, ale nie tylko. Druga sytuacja, kiedy możemy być Twoim reprezentantem, to negocjacje doprowadzające do zawarcia umowy. Według zapisów w kodeksie cywilnym, jeśli obydwie strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich omawianych w trakcie negocjacji punktów, to umowa może zostać zawarta.

reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi – w procesach i postępowaniach nieprocesowych (sąd rejestrowy i wieczystoksięgowy)

Prowadzimy sprawy w sądzie powszechnym i administracyjnym na każdym szczeblu, w sądach pierwszej instancji, u organów odwoławczych i w Sądzie Najwyższym. Reprezentujemy naszych klientów również podczas postępowania nieprocesowego: w sądzie rejestrowym i wieczystoksięgowym. Możemy występować w imieniu osoby fizycznej lub prawnej w sprawach z dziedziny prawa pracy, rodzinnego, opiekuńczego, ubezpieczeń społecznych i innych.

wspólnoty mieszkaniowe

Reprezentujemy spółdzielnie mieszkaniowe, socjalne i wspólnoty mieszkaniowe w sprawach z dziedziny prawa nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i prawa lokalowego. Nasza kancelaria podejmuje się spraw sądowych, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Projekty regulaminów i statutów, windykacja należności wewnątrz wspólnoty czy dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku to tylko kilka przykładów działań, które przeprowadzamy w ramach tej usługi.

separacja

W sensie prawnym separacja nie powoduje ustania małżeństwa, tylko uchyla wspólnotę małżeńską, co uniemożliwia zawarcie nowego związku. Jest rozwiązaniem dla osób, które nie są zdecydowane na tak radykalny krok, jak rozwód. W ramach prowadzenia sprawy o separację składamy wniosek lub pozew o orzeczenie separacji z małżonkiem oraz reprezentujemy klienta przed Sądem Okręgowym. Istnieje również możliwość zniesienia separacji, nasza kancelaria prowadzi również takie postępowania.

rozwody

Prowadzimy sprawy rozwodowe oraz doradztwo w zakresie takich postępowań. Sprawy rozwodowe, wymagają dopełnienia wielu formalności. Szczególnie w przypadku sprawy z orzekaniem o winie liczba dokumentów rośnie. Pozew rozwodowy przygotowany przez eksperta może skrócić czas trwania takiej sprawy.
Każda ze stron małżeństwa może wystąpić o rozwód. Reprezentujemy zarówno powodów, jak i pozwanych. Prowadzimy sprawy z orzekaniem o winie obojga małżonków, jednego współmałżonka lub bez orzekania o winie.

podział majątku dorobkowego

W trakcie małżeństwa powstaje wspólny majątek dorobkowy, który w wyniku rozwodu lub separacji ustaje. Obydwie strony nabywają wówczas majątek osobisty. Majątek wspólny dzieli się na dwie równe połowy. Jeżeli obydwie strony są zgodne co do przeprowadzenia podziału, to wystarczy spisanie tego w formie umowy (umowa ustna również jest ważna). Wyjątkiem są nieruchomości lub użytkowanie wieczyste – w przypadku takiego majątku wymagany jest akt notarialny. Jeżeli jednak małżonkowie nie są w stanie zgodny porozumień się co do sposobu podziału majątku koniecznym jest
wystąpienie do sądu o dokonanie podziału. W imieniu klienta możemy przeprowadzić takie postępowanie

rozdzielność majątkowa małżonków

Przeprowadzamy również sprawy o rozdzielność majątkową małżonków w sądzie lub w drodze umowy zawartej jako akt notarialny. Według zapisów w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. Istnieje szereg sytuacji, kiedy można przeprowadzić rozdzielność: umowną lub przymusową.
Pierwszy typ dzieli się na rozdzielność zwykłą lub z wyrównaniem dorobków. Wyrównanie dorobków przeprowadza się najczęściej w sytuacji, kiedy osoba nie pracuje, zajmuje się dziećmi i domem. Innym rodzajem jest rozdzielność majątkowa przymusowa. Taki rodzaj postępowania jest stosowany w sytuacjach, kiedy jeden z małżonków ulega nałogom, trwoni wspólny majątek lub gdy małżonkowie żyją oddzielnie. Wspólność majątkowa ustaje również w kilku innych sytuacjach, takich jak intercyza, sądowe zniesienie wspólności majątku, ubezwłasnowolnienie lub śmierć współmałżonka.

sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie lub pozbawienie władzy
rodzicielskiej)

W ramach tego punktu prowadzimy sprawy o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich. Jeśli chodzi o ograniczenie praw rodzicielskich, to jest możliwe tylko w dwóch
sytuacjach: jeśli dobro dziecka jest zagrożone lub w sytuacji, kiedy rodzice żyją w rozłączeniu(nie są już małżeństwem lub żyją osobno).Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy skierować do Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.
O pozbawieniu władzy rodzicielskiej również orzeka sądTakie postępowanie może zostać przeprowadzone w trzech sytuacjach. Pierwsza z nich – kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody. Taką przeszkodą może być pobyt rodzica w więzieniu lub za granicą. Druga – nadużywanie władzy rodzicielskiej (stosowanie kar cielesnych lub przemocy, polecenia, które mogą narazić dziecko na uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia). Trzecia – rażące zaniedbania obowiązków wobec dziecka, takie jak całkowity brak zainteresowania losem i życiem dziecka, nadużywanie alkoholu, uchylanie się od płacenia alimentów.

ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi

Jeśli pomiędzy rodzicami w separacji lub po rozwodzie nie doszło do porozumienia dotyczącego kontaktów z dziećmi, to można to ustalić sądowo. Wniosek o uregulowanie formy wzajemnych kontaktów składany jest w Sądzie Rejonowym, w Wydziale rodzinnym i nieletnich. Dowodem w takiej sprawie może być opinia wydana przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów . Sąd w toku postępowania dowodowego lub ugody określi zakres i terminy spotkań rodzica z dzieckiem: dni tygodnia lub miesiąca.

przysposobienie

W twoim imieniu możemy złożyć wniosek o przysposobienie w sądzie opiekuńczym. Wniosek o wszczęcie postępowania składamy w organie wymiaru sprawiedliwości właściwym dla przysposabiającego lub osoby, która ma być przysposobiona. Postępowanie jest wieloetapowe, kolejne punkty to między innymi wywiad środowiskowy i badania psychologiczne.
Istnieją trzy rodzaje przysposobienia: pełne, niepełne i całkowite. Prowadzimy wszystkie tego typu sprawy. Przysposobienie niepełne to nawiązanie stosunku rodzinnego pomiędzy dzieckiem a przysposabiającym, nie rozciąga się na krewnych przysposabiającego. Przysposobienie pełne to nawiązanie stosunku rodzinnego pomiędzy dzieckiem a przysposabiającym i jego krewnymi. Przysposobienie całkowite jest nierozwiązywalne, wynika ze zgody blankietowej. Oznacza to, że naturalni rodzice zgadzają się przed sądem na przysposobienie ich dziecka, bez wskazania konkretnej osoby. Dziecko przysposobione w tym trybie otrzymuje nowy akt urodzenia z nazwiskami przybranych rodziców.

alimentacja małżonków, rodziców

Prowadzimy również postępowania alimentacyjne małżonków i rodziców. W imieniu klienta składamy pozew w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub współmałżonka. Od niesatysfakcjonującego wyroku sądu możemy złożyć apelację, w takich sprawach nie istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej.
W obrębie alimentacji małżonków istnieją dwa rodzaje zobowiązań: obowiązek alimentacyjny zwykły lub rozszerzony. Żeby być uprawnionym do alimentacji rozszerzonej, należy spełnić dwa warunki. Pierwszy to orzeczenie o wyłącznej winie małżonka zobowiązanego do alimentacji, drugi- istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, żądającego alimentów, nawet jeżeli nie znajduje się w niedostatku

Jeśli chodzi o alimentację rodziców, to dorosłe dzieci, wnuki lub rodzeństwo mogą zostać obciążone zobowiązaniami dostarczania im środków finansowych. W jakich sytuacjach można domagać się alimentów? Kiedy rodzic znajduje się w sytuacji finansowej niepozwalającej na zaspokojenie podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb. Inna opcja to sytuacja, kiedy rodzic zaspokaja tylko część potrzeb, co do reszty może domagać się zasądzenia alimentów. Poza wsparciem finansowym, sąd może wskazać zobowiązania innego typu, na przykład przyjęcie rodzica pod swój dach, zakup lekarstw lub żywności.

dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy

Roszczenia ze stosunku pracy rozstrzyga sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Takie roszczenia ulegają co do zasady przedawnieniu po 3 latach, ale w wyjątkowych przypadkach może to być nawet 10 lat.
Nawiązanie stosunku pracy następuje po podpisaniu przez obydwie strony – pracodawcę i pracownika – umowy o pracę.. Jeśli któryś z zapisów umowy nie został spełniony, na przykład dotyczący wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy lub urlopu, odprawy czy długości okresu wypowiedzenia, to możesz dochodzić roszczeń w sądzie. Stosunek pracy regulują zapisy kodeksu pracy oraz innych ustaw.
Możemy reprezentować cię przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, który działa w ramach sądownictwa powszechnego. Postępowania przed sądem pracy są dwuinstancyjne – po niekorzystnym dla klienta wyroku sądu pierwszej instancji, możemy złożyć apelację do sądu drugiej instancji.

pomoc przy zawieraniu ugód

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wystąpić o zawarcie ugody sądowej. Może ona zostać zawarta w sądzie pierwszej instancji lub przed sądem odwoławczym podczas apelacji.
Ugoda to rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej przez dwie strony konfliktu, jest dwustronna i wzajemna. Zawarcie przez strony ugody To alternatywa dla postępowania sądowego – dzięki temu unikniesz kosztów postępowania oraz długiego oczekiwania na decyzję i rozstrzygnięcie. Ugoda zawarta przed sądem kończy spór pomiędzy stronami, zastępuje wyrok. Pamiętaj, że według zapisów Kodeksu postępowania cywilnego zabrania się zawierania ugody w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

pomoc w tworzeniu: regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia

Nasza kancelaria specjalizuje się również w tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania. Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników, bez względu na podpisany rodzaj umowy, ma obowiązek stworzenia regulaminu pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązuje układ zbiorowy pracy, czyli porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym. Pracodawca, który zatrudnia poniżej 50 osób, może fakultatywnie przygotować regulamin pracy i wynagrodzenia. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie (chyba że obowiązuje układ zbiorowy pracy, w którym zostały zawarte ustalenia w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników).
Regulamin pracy nie powinien powtarzać zapisów zawartych w Kodeksie Pracy, a zawierać ogólne zasady organizacji obowiązujące na terenie zakładu pracy. O każdej zmianie w regulaminie należy poinformować swoich pracowników.
Jeśli chodzi o regulamin wynagradzania pracowników, to taki dokument powinien zawierać zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą i warunki ich przyznawania. Ponadto nie może zabraknąć zapisów o wynagrodzeniu za nadliczbowe godziny i pracę w porze nocnej. Kancelaria oferuje pomoc w zakresie przygotowania regulaminów pracy i wynagradzania.

sporządzanie odwołań od decyzji ZUS

Nasza kancelaria w imieniu klienta może odwołać się od decyzji ZUS-u. Taki dokument, w zależności od rodzaju sprawy, przekazujemy do sądu okręgowego lub rejonowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Odwołanie składa się w terminie do miesiąca, licząc od dnia doręczenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sporządzane przez naszą kancelarię odwołanie można złożyć osobiście lub przesłać pocztą – w drugim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Kancelaria sporządzi odwołanie z logiczną argumentacją oraz uzasadnieniem popartym dowodami. Po złożeniu dokumentu Zakład Ubezpieczeń Społecznych analizuje pismo. Urząd ma 30 dni na zmianę lub uchylenie decyzji.

pomoc w ustalaniu wysokości świadczeń, np. z tytułu wypadku przy pracy

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu wszelkich postępowań zawierających się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Są to sprawy o świadczenia typu: zasiłek chorobowy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinna, dodatek pielęgnacyjny i inne. W ramach tej usługi ustalimy wysokość takiego świadczenia. Niektóre z nich, takie jak dodatek pielęgnacyjny, to stała, miesięczna kwota, ale inne postępowania, na przykład z tytułu wypadku przy pracy, są obliczane na odrębnych zasadach.
W jaki sposób ustalane są wysokości odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową? W zależności od rodzaju incydentu świadczenia są naliczane za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub jako forma jednorazowego odszkodowania. Szczegółowe obliczenia lub oszacowanie wysokości takiego świadczenia przeprowadzi nasza kancelaria.

spory z ubezpieczycielami prywatnymi

Nasza kancelaria prowadzi również postępowania w sprawie sporu z prywatnymi ubezpieczycielami. Najwyższy odsetek takich spraw, to spory z ubezpieczycielami samochodu. Według statystyk ponad 90% postępowań, gdzie pozwano ubezpieczyciela, zakończyło się całkowitym uwzględnieniem roszczeń (ponad 30% przypadków) lub części roszczeń (ponad 60%). Dlatego w sytuacji takiego sporu, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii. Prowadzimy również postępowania z przedstawicielami prywatnej opieki medycznej. Reprezentujemy klientów w sytuacjach, kiedy ubezpieczyciel opóźnia się w wypłacie odszkodowania, zwrocie kosztów leczenia lub rehabilitacji.

renty, emerytury

Prowadzimy doradztwo w zakresie przyznawania emerytur i rent. W ramach tej usługi udzielamy porad o wysokości tego świadczenia, momencie, kiedy zaczyna przysługiwać i warunkach, jakie należy spełnić aby takie świadczenie otrzymać. W imieniu klienta możemy przygotować i złożyć odwołanie od decyzji ZUS-u o nieprzyznaniu renty lub emerytury.

negocjacje i obsługa prawna umów

W ramach tej usługi świadczymy doradztwo w tematach negocjacji i obsługi prawnej umów. Nasza kancelaria tworzy umowy spółek prawa cywilnego i handlowego. W zakresie negocjacji prowadzimy sprawy o należyte wykonanie, zmianę warunków, rozwiązanie lub stwierdzenie nieważności umowy pomiędzy stronami.

tworzenie i rejestrowanie nowych podmiotów prawnych (spółki, stowarzyszenia, fundacje)

W ramach tej usługi nasza kancelaria tworzy i rejestruje nowe podmioty. Podmiotem prawnym może być spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie czy spółka handlowa. W toku postępowania przygotowujemy wszystkie potrzebne dokumenty, między innymi takie jak wniosek o rezerwację nazwy osoby prawnej, umowy, oświadczenia. Zarejestrowanie podmiotu takiego jak spółka, może zostać dokonane na dwa sposoby: przez internet (bez formy aktu notarialnego) lub tradycyjnie (w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki). Nasza kancelaria służy doradztwem na każdym etapie zakładania podmiotu, bez względu na jego rodzaj, specyfikę i wielkość.

pomoc w likwidacji lub łączeniu i przekształcaniu

Nasza kancelaria jest wyspecjalizowana w prawie spółek, w zakresie ich przekształceń, łączenia oraz likwidacji. Przeprowadzimy proces likwidacyjny, połączymy spółki za pomocą jednej z dwóch metod: przejęcia lub fuzji. W ramach przekształceń dysponujemy wiedzą i doradztwem w zakresie między innymi tworzenia planu przekształcenia, sporządzenia umów i statutu spółki przekształconej.

stała obsługa przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji)

Świadczymy obsługę prawną działalności gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Sporządzamy i opiniujemy umowy, statuty i uchwały. Reprezentujemy klienta w toku trwania negocjacji oraz przed sądami, urzędami i organami administracyjnymi. Wydajemy opinie prawne, prowadzimy sprawy dotyczące dochodzenia należności. Służymy wsparciem podczas zakładania lub likwidacji fundacji czy stowarzyszenia, wspieramy prawidłowe funkcjonowanie takich podmiotów.

postępowania upadłościowe i naprawcze

Istnieją dwa rodzaje postępowania upadłościowego: obejmujące likwidację majątku upadłego lub z możliwością zawarcia układu. Bez względu na typ i poziom zaawansowania postępowania, oferujemy doradztwo na każdym jego etapie. Nasza kancelaria przygotuje i złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Pomożemy w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, które należy przedłożyć przed sądem, takich jak lista wierzycieli lub lista uzupełniająca. Przeprowadzimy klienta przez kontakt z syndykiem.
W 2016 roku postępowanie naprawcze zostało zastąpione przez postępowanie restrukturyzacyjne. Działamy w zgodzie z zapisami znowelizowanej ustawy. Nasza kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach przed sądem restrukturyzacyjnym.
Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:
postępowaniu o zatwierdzenie układu;
przyspieszonym postępowaniu układowym;
postępowaniu układowym;
postępowaniu sanacyjnym.

weksle

Weksel to jedna z form zabezpieczania zobowiązań wynikających z umów. Pracownicy naszej kancelarii służą doradztwem prawnym w zakresie między innymi obrotu wekslowego, sporządzania weksli własnych i trasowanych oraz dochodzenia roszczeń z weksli. Sporządzamy opinie prawne, rekomendujemy treść weksli in blanco, deklaracji wekslowych Przeprowadzamy również postępowania przedsądowe o windykację należności z weksla.

kompleksowa obsługa prawna firm

Kompleksowo obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki każdego rodzaju. W skład obsługi wchodzi wsparcie w codziennych działaniach oraz na wypadek kontroli, pozwu, zmian w KRS-ie, przekształceń, przejęć czy likwidacji. Reprezentujemy klienta przed organami nadzoru oraz w toku postępowań sądowych. Nasza kancelaria dopełni wszystkich formalności związanych z prowadzoną działalnością, ograniczy ryzyko błędów i zaniedbań podatkowych.

reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej samorządowej (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Prezes Urzędu chrony Konkurencji i Konsumentów)

Nasza kancelaria świadczy usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz na rzecz osób fizycznym. Reprezentujemy klientów przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Prowadzimy sprawy z dziedzin takich jak: pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, podatki i opłaty lokalne. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zajmuje się sprawami indywidualnymi z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.
Prowadzimy również szereg postępowań, które rozpatruje Prezes UOKiK. Wśród nich praktyki naruszające interes konsumenta na rynku usług bankowych lub inne, naruszające dobre obyczaje, za które UOKiK może nałożyć karę. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiada przed Prezesem Rady Ministrów, współpracuje z powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów. Wśród jego kompetencji są m.in. praktyki ograniczające konkurencję lub naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

zastępowanie przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym

Nasza kancelaria prowadzi również postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym ma charakter następczy, sąd nie może z urzędu zainicjować sprawy. Sprawa najpierw jest rozpatrywana przez organ administracji publicznej, a przed sądem administracyjnym rozpoczyna się dopiero po złożeniu wniosku lub skargi.
Prowadzimy również postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Głównym zadaniem NSA jest rozpatrywanie skarg kasacyjnych od orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne. Po otrzymaniu orzeczenia z uzasadnieniem możemy w imieniu klienta przygotować i wnieść skargę kasacyjną.

kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Świadczymy obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, takich jak gminy, województwa i powiaty. Obsługa obejmuje porady prawne oraz sporządzanie opinii prawnych. Reprezentujemy jednostkę w postępowaniach administracyjnych i
sądowo-administracyjnych. Opiniujemy projekty uchwał oraz umów o udzielenie zamówienia publicznego, bierzemy udział w negocjacjach przy zawieraniu umów długoterminowych.
Służymy doradztwem w czynnościach zabezpieczających interesy jednostki, reprezentujemy jednostki w rozprawach administracyjnych, przygotowujemy pozwy i pisma procesowe.

sporządzanie opinii, skarg i odwołań

Prowadzimy postępowania, takie jak odwołanie od decyzji, skargi do sądu administracyjnego oraz skargi na przewlekłość postępowania. Odwołanie złożymy w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej. Skargę kasacyjną składamy do 30 dni od daty doręczenia decyzji organu drugiej instancji. W sytuacji, gdy organ administracyjny działa wolno lub w ogóle nie prowadzi postępowania, przygotujemy ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania.
Przygotowujemy opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego, ale nie tylko. Prawo cywilne, karne, pracy, rodzinne i inne – służymy doradztwem i opiniowaniem w zakresie każdej gałęzi prawa.

obrona w postępowaniach karno-skarbowych prowadzonych przez finansowe organy dochodzenia tj. przez urzędy celno-skarbowe

Do zadań urzędu celno-skarbowego należy między innymi kontrola podatkowa oraz walka z przestępstwami podatkowymi i celnymi. W razie takiego postępowania nasza kancelaria może Cię reprezentować przed tym organem podatkowym. Kontrola celno-skarbowa może pojawić się bez ostrzeżenia, dlatego istotne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

obrona w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję i Prokuraturę w postępowaniu przed sądem karnym

Prowadzimy obronę w postępowaniach przygotowawczych, które są pierwszym etapem procesu karnego. Istnieje możliwość umorzenia postępowania już na etapie przygotowawczym. Kolejna ku temu okazja to postanowienia kończące postępowanie przygotowawcze, na które można złożyć zażalenie. Do końca czerwca 2015 roku w toku postępowania karnego obrońcą mógł być wyłącznie adwokat. Od lipca 2015 roku obrony oskarżonego może się podjąć również radca prawny.

obrona w sprawach z oskarżenia prywatnego

Reprezentujemy klientów podczas obrony w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Przygotujemy i złożymy odpowiedź na prywatny akt oskarżenia w sądzie pierwszej instancji, przed którym sprawa zawisła. Jesteśmy reprezentantami podczas postępowania pojednawczego oraz mediacji. Rozważamy zawarcie ugody i dążymy do umorzenia postępowania.