Kancelaria - Radcy
Kancelaria - Radcy
Kancelaria - Radcy

Prawo i postępowanie cywilne

 • prowadzenie spraw odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błąd medyczny),
 • przeprowadzanie postępowań spadkowych,
 • spory o współwłasność,
 • windykacja należności,
 • opracowywanie opinii prawnych, konsultacje, porady,
 • reprezentacja klientów w negocjacjach, a także postępowaniach negocjacyjnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi – w procesach i postępowaniach nieprocesowych (sąd rejestrowy i wieczystoksięgowy),
 • wspólnoty mieszkaniowe
Kancelaria - Radcy

Prawo gospodarcze i spółek handlowych

 • negocjacje i obsługa prawna umów,
 • tworzenie i rejestrowanie nowych podmiotów prawnych (spółki, stowarzyszenia, fundacje),
 • pomoc w likwidacji lub łączeniu i przekształcaniu,
 • stała obsługa przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji),
 • postępowania upadłościowe i naprawcze,
 • weksle,
 • kompleksowa obsługa prawna firm.
Kancelaria - Radcy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy,
 • pomoc przy zawieraniu ugód,
 • pomoc w tworzeniu: regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS,
 • pomoc w ustalaniu wysokości świadczeń, np. z tytułu wypadku przy pracy,
 • spory z ubezpieczycielami prywatnymi,
 • renty, emerytury.
Kancelaria - Radcy

Prawo administracyjne i procesowe

 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
 • sporządzanie opinii, skarg i odwołań,
 • zastępowanie przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym,
 • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.
Kancelaria - Radcy

Prawo podatkowe i finansowe

 • doradztwo prawne w zakresie opodatkowania,
 • przygotowywanie opinii i memorandów w zakresie prawa podatkowego,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.
Kancelaria - Radcy

Reprezentowanie w sprawach o wykroczenia

 • sprzeciwy od wyroków nakazowych,
 • środki odwoławcze i środki zaskarżenia,
 • zastępowanie przed sądami.

Prawo i postępowanie cywilne
Prawo gospodarcze i spółek handlowych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo administracyjne i procesowe
Prawo podatkowe i finansowe
Reprezentowanie w sprawach o wykroczenia
Szczepańska Chwała
Kancelaria Radców Prawnych
i Doradców Podatkowych spółka partnerska

Biuro:
31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 4/1

Telefon/fax:
12 4132729 oraz 501 65 39 38

e-mail:
kancelaria@szczepanskachwala.pl

NIP: 659-152-85-22
Regon: 121151515 KRS: 0000346559
Numer rachunku bankowego:
Alior: 18 2490 0005 0000 4500 2007 0227
Kancelaria - Radcy

Długoletnia współpraca radcy prawnego Wiesława Chwały oraz radcy prawnego Małgorzaty Szczepańskiej – Chwała zaowocowała połączeniem wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w formie Kancelarii Radców Prawnych spółki partnerskiej. Jednocześnie radca prawny Wiesław Chwała nie zrezygnował z prowadzenia własnej działalności i świadczy fachową pomoc, głównie z zakresu doradztwa podatkowego, w ramach Kancelarii Prawno – Podatkowej i Finansowej. Obie firmy mieszczą się przy ul. Kasprowicza 4/1 w Krakowie.

Połączenie w jednym ręku wiedzy prawniczej i podatkowej oraz współpracownicy o wysokich kwalifikacjach merytorycznych z zakresu prawa i księgowości dają gwarancję obsługi podmiotów na stałym i wysokim poziomie profesjonalizmu. Kancelaria obsługuje tak podmioty gospodarcze, jak również przyjmuje zlecenia prowadzenia spraw indywidualnych klientów.

Kancelaria oferuje również możliwość współpracy z prawnikami oraz kancelariami prawnymi z innych miast, w szczególności możliwość zastępstwa procesowego na rozprawach w Krakowie i okolicach.

Kancelaria - Radcy