reprezentowanie podatnika w postępowaniach
kontrolnych prowadzonych przez Urzędy
Skarbowe oraz Urzędy Celno-Skarbowe,

przygotowywanie opinii i memorandów
w zakresie prawa podatkowego,

doradztwo prawne w zakresie opodatkowania,

odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
lub Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego,

skargi na decyzje Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawach podatkowych,

skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w sprawach podatkowych,

doradztwo podatkowe w zakresie opodatkowania
czynności podatkiem od towarów i usług,

doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
przez przedsiębiorców,

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi
przychodów i rozchodów,

prowadzenie spraw odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błąd medyczny),

przeprowadzanie postępowań spadkowych,

sprawy rozwodowe i prawo rodzinne (separacja, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska),

windykacja należności,

opracowywanie opinii prawnych, konsultacje, porady,

reprezentacja klientów w negocjacjach, a także postępowaniach negocjacyjnych,

reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi – w procesach i postępowaniach nieprocesowych (sąd rejestrowy i wieczystoksięgowy),

wspólnoty mieszkaniowe

separacja,

rozwody,

podział majątku dorobkowego,

rozdzielność majątkowa małżonków,

sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie lub pozbawienie władzy
rodzicielskiej),

ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi,

przysposobienie,

alimentacja małżonków, rodziców,

dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy,

pomoc przy zawieraniu ugód,

pomoc w tworzeniu: regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia,

sporządzanie odwołań od decyzji ZUS,

pomoc w ustalaniu wysokości świadczeń, np. z tytułu wypadku przy pracy,

spory z ubezpieczycielami prywatnymi,

renty, emerytury.

negocjacje i obsługa prawna umów,

tworzenie i rejestrowanie nowych podmiotów prawnych (spółki, stowarzyszenia, fundacje),

pomoc w likwidacji lub łączeniu i przekształcaniu,

stała obsługa przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji),

postępowania upadłościowe i naprawcze,

weksle,

kompleksowa obsługa prawna firm.

reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),

zastępowanie przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym,

kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.

sporządzanie opinii, skarg i odwołań,

obrona w postępowaniach karno-skarbowych prowadzonych przez finansowe organy dochodzenia tj. przez urzędy celno-skarbowe:

obrona w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję i Prokuraturę w postępowaniu przed sądem karnym:

obrona w sprawach z oskarżenia prywatnego:

Kancelaria radców prawny i doradców podatkowych

Szczepańska Chwała Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Spółka partnerska jest nowoczesną i prężnie rozwijającą się kancelarią, działającą na rynku usług prawniczych od 2010 roku. Jej założycielami są Małgorzata Szczepańska – Chwała oraz Wiesław Chwała – radcowie prawni i doradcy podatkowi posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw sądowych, pozasądowych oraz przed organami administracji publicznej, zdobyte podczas pracy w krakowskich kancelariach oraz w trakcie prowadzenia indywidualnej praktyki prawniczej. Ich indywidualna praktyka i renoma na rynku lokalnym stworzyła w 2010 roku podwaliny pod obecny kształt Kancelarii.

Zobacz więcej >
Cytat

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.

Celsus

Nasz zespół

Wiesław Chwała - Nasz zespół

Wiesław Chwała

radca prawny,
doradca podatkowy

Zobacz więcej >
Małgorzata  Szczepańska-Chwała - Nasz zespół

Małgorzata
Szczepańska-Chwała

radca prawny,
doradca podatkowy

Zobacz więcej >
Małgorzata Trela - Nasz zespół

Małgorzata Trela

aplikant radcowski

Zobacz więcej >
Martyna Niedbała-Nowak - Nasz zespół

Martyna
Niedbała-Nowak

aplikant radcowski

Zobacz więcej >
Sonia Leszczyńska - Nasz zespół

Sonia Leszczyńska

prawnik

Zobacz więcej >
Ewa Mierzwa - Nasz zespół

Ewa Mierzwa

doradca podatkowy
współpracujący

Zobacz więcej >
Tomasz  Ruman  - Nasz zespół

Tomasz Ruman

radca prawny
wspołpracujący

Zobacz więcej >

Skontaktuj się z nami

Szczepańska Chwała
Kancelaria Radców Prawnych
i Doradców Podatkowych spółka partnerska

Biuro:
31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 4/1

Telefon/fax:
12 4132729 oraz 501 65 39 38

E-mail:
kancelaria@szczepanskachwala.pl

NIP:
659-152-85-22

Regon:
121151515

KRS:
0000346559

Numer rachunku bankowego:
Alior: 18 2490 0005 0000 4500 2007 0227